Chuyển tới nội dung
Home » Program Dùng Để Làm Gì | Từ Khóa Dùng Để Khai Báo Là?

Program Dùng Để Làm Gì | Từ Khóa Dùng Để Khai Báo Là?

Lập trình C++ thì làm được việc gì?

Program dùng để làm gì

Trả Lời

Hỏi chi tiết

Quảng cáo

4 câu trả lời 6062

Program dùng để làm gì

=> Program dùng để khai báo tên chương trình.

0 bình luận

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để khai báo tên chương trình.

0 bình luận

Program dùng để khai báo tên chương trình trong pascal

0 bình luận

Program là từ khóa dùng để khai báo tên chương trình

0 bình luận

Quảng cáo

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Hỏi từ APP VIETJACK1 40979
 • Hỏi từ APP VIETJACK20642

Gửi báo cáo thành công!

 • Câu hỏi:

  Program là từ khoá dùng để:

  • A. Khai báo tiêu đề chương trình
  • B. Kết thúc chương trình
  • C. Viết ra màn hình các thông báo
  • D. Khai báo biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Program là từ khoá dùng để: Khai báo tiêu đề chương trình

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:
 • Trong các giá trị sau, giá trị nào thuộc kiểu dữ liệu Boolean:
 • Program là từ khoá dùng để:
 • Cấu trúc của chương trình Pascal gồm những phần nào?
 • Phần nào trong chương trình Pascal bắt buộc phải có?

Câu hỏi:

07/07/2020 47,113

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để:

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Quảng cáo

Trả lời:

Đáp án đúng : B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị nào dưới đây là hằng xâu:

Câu 2:

Để khai báo biến a là kiểu nguyên, ta chọn cách khai báo:

Câu 3:

Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào không phải là từ khóa trong Pascal?

Câu 4:

Biến X nhận 2 giá trị là Đúng hoặc Sai, khai báo nào sau đây là đúng:

Câu 5:

Biến X có thể nhận các giá trị là: true hoặc false và biến Y có thể nhận các giá trị là: 5; 10; 15; 20; 50; 100. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

Câu 6:

Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào ít tốn bộ nhớ nhất:

 • Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để

  • A. khai báo biến.
  • B. khai báo tên chương trình.
  • C. khai báo thư viện.
  • D. khai báo hằng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong Access, muốn xóa một bảng ta chọn nút lệnh ?
 • Khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn xác định khóa chính, ta thực hiện: …. → Primary Key?
 • Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định tên trường, ta gõ tên trường tại cột nào?
 • Trong Access, có mấy chế độ làm việc với các đối tượng ?
 • Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn chèn thêm một trường mới, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
 • Để xác định kiểu dữ liệu của trường, ta xác định tên kiểu dữ liệu tại cột nào?
 • Trong Access, muốn tạo cấu trúc bảng theo cách tự thiết kế, ta chọn?
 • Để mở bảng ở chế độ trang trang thiết kế ta thực hiện như thế nào?
 • Trường nào có thể khai báo kiểu dữ liệu Auto number trong các trường sau đây?
 • Sau khi thiết kế xong bảng nếu ta không chỉ định khóa chính thì?
 • Để đi đến ô cuố cùng của bảng ở chế độ trang dữ liệu là nhấn phím nào?
 • Hãy chọn cách làm nào là hợp lí khi lọc ra những học sinh nam và là đoàn viên?
 • Trong Access để thực hiện chức năng tìm kiếm và thay thế ta thực hiện thế nào?
 • Để chèn một bản ghi mới vào bảng ta thực hiện thao tác gì?
 • Để thoát khỏi Access ta thực hiện thao tác nào?
 • Để xóa một trường của bảng ta chọn cách nào sau đây?
 • Khái niệm về Access?
 • Chọn phát biểu đúng sau đây?
 • Nuốn lọc những bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?
 • Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc những bản ghi theo mẫu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?
 • Nút lệnh nào có công dụng thêm bản ghi mới vào bảng sau?
 • Lệnh InsertNew Record tương đương với nút lệnh nào sau đây?
 • Hãy cho biết ý nghĩa của nút lệnh , tương ứng với lệnh nào sau đây?
 • Để lọc theo ô dữ liệu ta chọn biểu tượng nào sau đây?
 • Biểu tượng X có chức năng gì?
 • Chọn ý kiến đúng : Một ngôn ngữ lập trình có những thành phần cơ bản nào?
 • Chọn ý kiến đúng : Trong Turbo Pascal, để thực hiện chương trình:
 • Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá USES dùng để
 • Chọn ý kiến đúng : Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi chương trình:
 • Chọn ý kiến đúng : Xác định giá trị của biểu thức: S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10
 • Chọn ý kiến đúng : Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?
 • Trong Pascal, để đưa dữ liệu ra màn hình ta sử dụng thủ tục:
 • Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để
 • Chọn ý kiến đúng : Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để?
 • Chọn ý kiến đúng : Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:
 • Trong Pascal, biểu thức (57 div 13) bằng:
 • Trong Pascal, biểu thức (27 mod 4) bằng:
 • Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để
 • Chọn ý kiến đúng : Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi :
 • Chọn ý kiến đúng : Trong Turbo Pascal, xác định tên đúng trong các tên sau:

Từ khóa dùng để khai báo là?

Các từ khóa như program, uses, begin, hay end đó là những từ khóa được quy định tùy theo mỗi ngôn ngữ lập trình. Từ khóa dùng để khai báo là?

Câu hỏi:

A. Begin và end.

B. Program và uses.

C. Program, begin và end.

D. Begin và end.

Đáp án B.

Từ khóa dùng để khai báo là program và uses, chương trình máy tính là tập hợp các câu lệnh thực hiện một tác vụ cụ thể khi được máy tính thực thi, hầu hết các thiết bị máy tính yêu cầu các chương trình để hoạt động đúng, một chương trình máy tính thường được viết bởi một lập trình viên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

Giải thích lý do lựa chọn đáp án B:

Các từ khóa như program, uses, begin, hay end đó là những từ khóa được quy định tùy theo mỗi ngôn ngữ lập trình. Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không được dùng các từ khóa này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định.

– Program là từ khóa dùng để khai báo tên chương trình, uses là từ khó khai báo các thư viện, các từ khóa begin và end luôn đi thành cặp dùng để thông báo các điểm bắt đầu và kết thúc phần thân chương trình.

– Một số thuật ngữ liên quan trong chương trình được hiểu như sau:

+ Program: Khai báo tên chương trình.

+ Readln (x): In ra màn hình x và đưa con trỏ xuống dòng.

+ Begin và end: Là lịch trình bắt đầu và kết thúc.

+ Uses: Khai báo tên thư viện.

+ Readln: Dừng chương trình.

+ Var: Khai báo biến.

+ Write: In ra màn hình liền sau kí tự cuối.

+ Const: Khai báo hằng.

+ Delay: Tạm dừng chương trình trong x ngàn dây.

+ Clrscr: Là xóa toàn bộ màn hình.

– Từ khóa là từ trong câu, một đoạn, một văn bản mang một ý nghĩa quan trọng hoặc có mục đích nhấn mạnh theo ý của người viết. Từ khóa được sử dụng rộng rãi như một thuật ngữ internet chỉ việc xác định những từ ngữ chính thể hiện sản phẩm, dịch vụ, thông tin mà chủ website hướng đến cũng như người dùng internet hay dùng internet hay dùng để tìm kiếm thông tin liên quan.

– Khai báo trong lập trình máy tính được hiểu là một cấu trúc ngôn ngữ đặc tả các đặc tính của một định danh nó công bố một từ có nghĩa là gì. Các khai báo thường được sử dụng cho hàm, biến, hằng số và lớp nhưng cũng có thể được dùng cho các thực thể khác như kiểu liệt kê và định nghĩa kiểu.

Bên cạnh những tên và kiểu thực thể, khai báo thường đặc tả kiểu dữ liệu (cho biến và hằng số) hay chữ ký kiểu (cho hàm), kiểu có thể kèm theo kích thước. Ví dụ như cho mảng. Một số khai báo được sử dụng để thông báo về sự tồn tại của thực thể tới trình biên dịch, điều này rất quan trọng trong các ngôn ngữ kiểu chặt vốn yêu cầu hàm, biến và hằng số và các kiểu của nó phải được đặc tả trước khi sử dụng và được sử dụng trong tiền khai báo.

Đối với thuật ngữ khai báo thường tương phản với thuật ngữ định nghĩa nhưng nghĩa và cách dùng thay đổi đáng kể tùy theo ngôn ngữ.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở?

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí, nhịp độ tăng trưởng cao thể hiện tốc độ phát triển của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế hợp lí thể hiện việc phân bố lao động phù hợp và khai thác tốt tài nguyên thiên…

Quá trình đô thị ở nước ta hiện nay

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay phát triển chủ yếu là do quá trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, đô thị hóa ở nước ta chủ yếu gắn với quá trình công nghiệp hóa, các đô thị có hoạt động kinh tế gắn với công nghiệp – dịch…

Học trường tư có chuyển về trường công được không?

Trường công là trường học được xây dựng và thành lập dựa vào những dự án đầu tư kinh tế của Nhà nước, Trung ương hoặc cấp Địa phương, hoạt động của trường công được duy trì và phát triển nhờ vào nguồn kinh phí công của nhà…

Thiên nhiên là gì? Vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người

Tài nguyên thiên nhiên gồm các dạng năng lượng vật chất, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn con người có giá trị, tự thân con người có thể sử dụng được trong hiện tại và tương lai để phục vụ cho sự phát triển của xã…

Việc lựa chọn khối thi ngay khi vào lớp 10 giúp học sinh hiểu hơn năng lực của bản thân, nhằm đưa ra định hướng phù hợp trong tương…

Xem thêm

Chủ đề: program là từ khóa khai báo gì: Từ khóa \”program\” được sử dụng để khai báo tên của chương trình trong lập trình. Nó giúp người lập trình xác định và đặt tên cho chương trình một cách dễ nhận biết và sắp xếp. \”Program\” có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và điều khiển các dòng mã lệnh, đồng thời giúp tăng tính linh hoạt và tổ chức trong quá trình lập trình.

Mục lục

 • Program là từ khóa khai báo gì trong ngôn ngữ lập trình?
 • Từ khóa program trong ngôn ngữ lập trình là từ khóa dùng để khai báo gì?
 • Ngoài từ khóa program, còn có những từ khóa nào khác được sử dụng để khai báo trong ngôn ngữ lập trình?
 • Tại sao từ khóa program lại được sử dụng để khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình?
 • Có những quy tắc hay nguyên tắc nào liên quan đến việc sử dụng từ khóa program trong khai báo chương trình?
 • YOUTUBE: Code C/C++ khi đi làm thực tế có đáng sợ như lời đồn

Tại sao từ khóa program lại được sử dụng để khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình?

Từ khóa \”program\” được sử dụng để khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình vì lý do sau:1. Đó là từ khóa quy định được trong ngôn ngữ lập trình: Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một danh sách các từ khóa đã được định nghĩa sẵn. Từ khóa \”program\” là một từ khóa quy định trong ngôn ngữ lập trình, cho phép người lập trình sử dụng nó để khai báo tên chương trình.2. Nó thể hiện mục đích của khối mã lệnh: Chương trình là một khối mã lệnh hoàn chỉnh có thể được thực thi để thực hiện một tác vụ cụ thể. Từ khóa \”program\” không chỉ đơn giản là một từ, mà nó đại diện cho một khối mã lệnh có chức năng chính là thực hiện một chương trình.3. Quy ước định danh: Một ngôn ngữ lập trình xác định các quy tắc định danh để xác định tên cho các biến, hàm, lớp, và các thành phần khác trong chương trình. Việc sử dụng từ khóa \”program\” để khai báo tên chương trình là một quy ước định danh đơn giản và dễ hiểu cho mọi người lập trình.Tóm lại, từ khóa \”program\” được sử dụng để khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình vì nó là một từ khóa quy định trong ngôn ngữ đó và nó thể hiện mục đích của một khối mã lệnh hoàn chỉnh để thực hiện một chương trình.

XEM THÊM:

Khi sử dụng từ khóa \”program\” trong khai báo chương trình, ta cần tuân thủ một số quy tắc sau:1. Từ khóa \”program\” được sử dụng để khai báo tên chương trình. Tên chương trình này được sử dụng trong quá trình gọi, thực thi và quản lý chương trình.2. Sau từ khóa \”program\” phải là tên chương trình được đặt theo cú pháp quy định. Tên chương trình có thể bao gồm chữ cái, số và ký tự gạch dưới, nhưng không được bắt đầu bằng một số và không được trùng với các từ khóa khác trong ngôn ngữ lập trình.3. Từ khóa \”uses\” được sử dụng để chỉ định các đơn vị sẽ được sử dụng trong chương trình, bao gồm các tệp tin thư viện hoặc các đơn vị khác có sẵn. Điều này giúp chương trình có thể truy cập và sử dụng các hàm, lớp, biến và khối mã khác đã được định nghĩa trước đó.Ví dụ một khai báo chương trình đúng cú pháp sử dụng từ khóa \”program\” và \”uses\”:program MyProgram;usesUnit1, Unit2;begin// Mã lệnh của chương trìnhend.Trong ví dụ trên, MyProgram là tên chương trình và Unit1, Unit2 là các đơn vị sẽ được sử dụng trong chương trình. Các đơn vị này sẽ cung cấp các hàm, lớp hoặc biến mà chương trình cần sử dụng trong quá trình thực thi. Sau đó, trong khối begin – end, ta có thể viết mã lệnh của chương trình.

_HOOK_

Lập trình C++ thì làm được việc gì?
Lập trình C++ thì làm được việc gì?

Từ khóa program trong ngôn ngữ lập trình là từ khóa dùng để khai báo gì?

Từ khóa \”program\” trong ngôn ngữ lập trình được sử dụng để khai báo tên chương trình. Khi ta sử dụng từ khóa \”program\” trong khai báo, nó sẽ chỉ ra rằng phần sau nó là định nghĩa và mã chương trình.

XEM THÊM:

Thông qua từ khóa \”program\”, ta có thể khai báo tên chương trình và sử dụng các thuộc tính và phương thức trong chương trình. Ngoài từ khóa \”program\”, còn có một số từ khóa khác được sử dụng để khai báo trong ngôn ngữ lập trình, ví dụ như:- \”uses\”: để khai báo và sử dụng các đơn vị, các module hay thư viện được liên kết với chương trình.- \”begin\” và \”end\”: đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc một khối lệnh.- \”var\”: để khai báo biến trong chương trình.- \”const\”: để khai báo hằng số trong chương trình.- \”function\” và \”procedure\”: để khai báo hàm hoặc thủ tục trong chương trình.- \”if\”, \”else\”, \”elseif\”: để khai báo điều kiện và rẽ nhánh trong chương trình.- \”for\”, \”while\”, \”repeat\”: để khai báo vòng lặp trong chương trình.- \”integer\”, \”real\”, \”string\”, \”boolean\”: để khai báo kiểu dữ liệu trong chương trình.

Lập Trình C Bài 16 Từ Khóa Const

Dành hàng giờ học Lập Trình C mà không một người hướng dẫn? Đừng lo, video này sẽ giúp bạn hiểu rõ ngôn ngữ lập trình C và cách áp dụng nó vào các dự án của mình. Nhắm tới những người mới bắt đầu, video sẽ giúp bạn nắm vững các khái niệm cơ bản.

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để:

Cập nhật ngày: 30-04-2022

Chia sẻ bởi: Nguyễn Văn Dương

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để:

khai báo biến.

khai báo tên chương trình.

khai báo thư viện.

khai báo hằng.

Chủ đề liên quan

Phần thân chương trình được giới hạn bởi cặp từ khóa

Begin…End;

Start…Finish.

Begin…End.

Start…Finish;

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, hằng, biến và chương trình con.

Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, hằng, biến.

Phần khai báo có thể khai báo cho: Chương trình con, hằng, biến.

Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, thư viện, hằng, biến và chương trình con.

Phạm vi giá trị của kiểu integer thuộc:

Từ 0 đến 255

Từ -215 đến 215 -1

Từ 0 đến 216 -1

Từ -231 đến 231 -1

Kiểu số nguyên gồm:

Byte, Integer, Word, Longint, Real

Byte, Integer, Word, Longint

Byte, Integer, Word, Real

Real, Integer, Word, Longint

Một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 0 đến 200, biến phải khai báo kiểu dữ liệu nào là tốt nhất:

Boolean

Char

Real

Byte

Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

Var

=

Var

:


: kiểu dữ liệu;

Var

Biến X nhận giá trị là 0.7 .Khai báo nào sau đây là đúng.

var X: integer;

var X: real;

var X: char;

var X: boolean;

Trong 1 chương trình, biến M có thể nhận các giá trị: 10, 15, 20, 30, 40, và biến N có thể nhận các giá trị: 1.0 , 1.5, 2.0, 2.5 , 3.0, khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?

Var M,N :Byte;

Var M: Real; N: Word;

Var M: Word; N: Real;

Var M, N: Longint;

Trong khai báo dưới đây bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến tổng cộng là bao nhiêu byte?Var x,y,z : Integer; c,h: Char; ok: Boolean;

Var x,y,z : Integer; c,h: Char; ok: Boolean;

9 byte

10 byte

11 byte

12 byte

Trong NN lập trình Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng gì

Chia lấy phần nguyên

Chia lấy phần dư

Làm tròn số

Thực hiện phép chia

Trong NN lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là sai

X:= x;

X:= 12345;

X:= 123,456;

X:= pi*100;

Kết quả của biểu thức sqr(abs(25-30) mod 3) trả về kết quả là (VDT)

Lệnh Write( ‘TONG = ‘ , 10 + 20 ) ; viết gì ra màn hình:

30

TONG = 10 + 20

TONG = 30

10 + 20

Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình:

Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

Nhấn tổ hợp phím Alt + F2

Nhấn phím F2

Nhấn phím F5

Trong NN lập trình Pascal, đoạn chương trình sau dùng để làm gì?Var x, y, t: integer; Begin x: = t; t:= y; y:= x; End.

Var x, y, t: integer; Begin x: = t; t:= y; y:= x; End.

Hoán đổi giá trị y và t

Hoán đổi giá trị x và y

Hoán đổi giá trị x và t

Công việc khác

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…?

Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn;

Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn;

Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End;

Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End

Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?

A + B

A > B

N mod 100

“A nho hon B”

Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì?

phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình.

ngôn ngữ Pascal hoặc ngôn ngữ C.

phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc.

phương tiện diễn đạt thuật toán.

Tác dụng của chương trình dịch:

Chuyển đổi chương trình từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ máy.

Chuyển đổi chương trình bằng NNLT bậc cao sang ngôn ngữ máy.

Chuyển đổi chương trình mã máy sang viết bằng NNLT bâc cao.

Dùng để chạy chương trình sau khi chuyển đổi hoàn chỉnh nó.

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thông dịch ?

Chương trình dịch của NNLT bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là chương trình dịch dùng với hợp ngữ.

Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch;

Thông dịch lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh còn biên dịch phải dịch trước toàn bộ chương trình sang mã nhị phân thì mới có thể thực hiện được;

Biên dịch và thông dịch đều kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh;

Program là từ khoá dùng để làm gi?

Program là từ khoá dùng để làm gi?

Program dùng để làm gì

Program là từ khoá dùng để: Khai báo tiêu đề chương trình

Trả lời nhanh trong 10 phút và nhận thưởng

Bạn muốn biết điều gì?

Câu hỏi Tin học mới nhất

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng

50.000 xu

từ Lazi

Vui Buồn Bình thường

Program là từ khoá dùng để làm gi?

Program là từ khoá dùng để làm gi?

Program dùng để làm gì

Program là từ khoá dùng để: Khai báo tiêu đề chương trình

Trả lời nhanh trong 10 phút và nhận thưởng

Bạn muốn biết điều gì?

Câu hỏi Tin học mới nhất

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng

50.000 xu

từ Lazi

Vui Buồn Bình thường

Quá nhiều hướng đi khi bắt đầu học lập trình, nên chọn hướng nào, công ty nào? | Vũ Nguyễn Coder
Quá nhiều hướng đi khi bắt đầu học lập trình, nên chọn hướng nào, công ty nào? | Vũ Nguyễn Coder

Keywords searched by users: program dùng để làm gì

Từ Khóa Dùng Để Khai Báo Là?
Từ Khóa Dùng Để Khai Báo Là?
26. Chương Trình Dịch Làm Gì? Al Dịch Từ Ngôn Ngữ Lập Trình Sang Ngôn Ngữ Máy. B/ Dịch Từ Ngôn Ngữ Lập Trình Sang Ngôn Ngữ Tự Nhiên C/ Dịch Từ
26. Chương Trình Dịch Làm Gì? Al Dịch Từ Ngôn Ngữ Lập Trình Sang Ngôn Ngữ Máy. B/ Dịch Từ Ngôn Ngữ Lập Trình Sang Ngôn Ngữ Tự Nhiên C/ Dịch Từ
Theo Em Hiểu Viết Chương Trình Là Gì ?
Theo Em Hiểu Viết Chương Trình Là Gì ?
Ngôn Ngữ Lập Trình – Wikipedia Tiếng Việt
Ngôn Ngữ Lập Trình – Wikipedia Tiếng Việt
8 Loại Hình Loyalty Program Cho Doanh Nghiệp. Loại Hình Nào Thu Hút Và Giữ Chân Khách Hàng Hiệu Quả
8 Loại Hình Loyalty Program Cho Doanh Nghiệp. Loại Hình Nào Thu Hút Và Giữ Chân Khách Hàng Hiệu Quả
Ngôn Ngữ Lập Trình Là Gì? Cấu Trúc & Các Loại Ngôn Ngữ Lập Trình
Ngôn Ngữ Lập Trình Là Gì? Cấu Trúc & Các Loại Ngôn Ngữ Lập Trình
Program Manager Là Gì? Học Gì Để Trở Thành Program Manager
Program Manager Là Gì? Học Gì Để Trở Thành Program Manager
Thư Mục Programdata Trên Windows Là Gì? - Quantrimang.Com
Thư Mục Programdata Trên Windows Là Gì? – Quantrimang.Com
Loyalty Program Là Gì? Vai Trò Của Loyalty Program Trong Các Chiến Dịch Marketing
Loyalty Program Là Gì? Vai Trò Của Loyalty Program Trong Các Chiến Dịch Marketing
Loyalty Program Là Gì? 6 Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Phổ Biến
Loyalty Program Là Gì? 6 Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Phổ Biến
Trải Nghiệm Hệ Điều Hành Mới Với Windows Insider Program 2024
Trải Nghiệm Hệ Điều Hành Mới Với Windows Insider Program 2024
Google Hummingbird Là Gì ? Bật Mí Về Bí Mật Của “Chim Ruồi” | Bởi Seodo Agency | Brands Vietnam
Google Hummingbird Là Gì ? Bật Mí Về Bí Mật Của “Chim Ruồi” | Bởi Seodo Agency | Brands Vietnam

See more here: sixsensesspa.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *