Chuyển tới nội dung
Home » Sưu Tra Lý Lịch Là Gì | Ai Là Người Đi Xác Minh Lý Lịch Đảng?

Sưu Tra Lý Lịch Là Gì | Ai Là Người Đi Xác Minh Lý Lịch Đảng?

Hướng dẫn mới về thẩm tra lý lịch của người vào Đảng.

Câu hỏi thường gặp

Kinh phí chi cho việc đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng ở các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, cước gửi công văn thẩm tra, công tác phí cho đảng viên đi thẩm tra được thanh toán theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; ở các đơn vị khác nếu có khó khăn về kinh phí thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cấp kinh phí.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đối với tổ chức Đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán;Đối với Đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;Đối với Đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

Người thân là đảng viên thì có phải thẩm tra lý lịch khi xét để Kết nạp Đảng nữa không? Mong sớm nhận hồi đáp thắc mắc từ các bạn.

Tại Mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021′ onclick=”vbclick(’77C21′, ‘350710’);” target=’_blank’>Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, có quy định:

Phương pháp thẩm tra, xác minh

– Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: Cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh.

– Nếu vợ (chồng) người vào Đảng đang là đảng viên hoặc có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: Cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng).

– Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.=> Như vậy, với trường hợp nếu vợ (chồng) cha, mẹ, anh, chị, em ruột đã là đảng viên thì không phải thẩm tra, xác minh lý lịch chỉ cần khai đầy đủ rõ ràng bạn nhé!Trân trọng.

Ai là người đi xác minh lý lịch Đảng?

Theo quy định tại Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về thẩm tra lý lịch của người vào Đảng quy định như sau:

– Người vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

– Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

Người cần thẩm tra lý lịch

Những người cần thẩm tra lý lịch gồm có:

– Người vào Đảng.

– Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

Nội dung thẩm tra, xác minh

– Đối với người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Đối với người thân: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phương pháp thẩm tra, xác minh

– Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh.

– Nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng từ đời ông, bà nội đến nay thì chi ủy báo cáo… không cần thẩm tra riêng.

– Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng trong lực lượng vũ trang được đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng.

– Người vào Đảng đang ở ngoài nước thì đối chiếu với lý lịch của người đó do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước đang quản lý hoặc lấy xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó ở trong nước.

– Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Đảng ủy Ngoài nước) để lấy xác nhận…

– Người cần thẩm định đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp ủy cơ sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra.”

Trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên

Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng

+ Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người vào Đảng (chi ủy chưa nhận xét và cấp ủy cơ sở chưa chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch).

+ Gửi công văn đề nghị thẩm tra và lý lịch người xin vào Đảng đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra; trường hợp cần thiết thì chi bộ cử đảng viên đi thẩm tra. Đảng viên đi thẩm tra có trách nhiệm báo cáo cấp ủy những nội dung được giao bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước Đảng về nội dung đó.

+ Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

Trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cơ quan nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch

+ Chỉ đạo chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy) và cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch người xin vào Đảng.

+ Cấp ủy cơ sở nơi đến thẩm tra:

Thẩm định, ghi nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp ủy nơi có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”.

Người thay mặt cấp ủy xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu vào lý lịch và gửi cho cấp ủy cơ sở có yêu cầu; nếu gửi theo đường công văn thì không để chậm quá 30 ngày làm việc (ở trong nước), 90 ngày làm việc (ở ngoài nước) kể từ khi nhận được công văn đề nghị thẩm tra lý lịch.

+ Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi được yêu cầu thẩm tra lý lịch thống nhất về nội dung trước khi xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

Như vậy, người vào Đảng là người khai lý lịch và người đi xác minh là cấp ủy cơ sở.

Hướng dẫn mới về thẩm tra lý lịch của người vào Đảng.
Hướng dẫn mới về thẩm tra lý lịch của người vào Đảng.

Người vào Đảng phải chờ sau bao nhiêu lâu thì mới được trở thành đảng viên chính thức?

Căn cứ vào Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định về thời gian để được trở thành đảng viên chính thức như sau:

“Điều 5.

1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

2. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

3. Nghị quyết của chi bộ về đề nghị công nhận đảng viên chính thức phải được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định.

4. Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.”

Theo như quy định thì đảng viên sẽ trải qua thời gian dự bị là 12 tháng trước khi được công nhận chính thức.

Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng được quy định như thế nào?

Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Theo quy định tại Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về thẩm tra lý lịch của người vào Đảng như sau:

“3.3- Lý lịch của người vào Đảng

a) Người vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

b) Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

3.4- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

– Người vào Đảng.

– Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra, xác minh

– Đối với người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Đối với người thân: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Phương pháp thẩm tra, xác minh

– Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh.

Nếu vợ (chồng) người vào Đảng đang là đảng viên hoặc có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng).

Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

– Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn…) từ đời ông, bà nội đến nay thì chi ủy báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch, không cần thẩm tra riêng.

– Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng trong lực lượng vũ trang được đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng. Nếu có nội dung nào chưa rõ phải tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ.

– Người vào Đảng đang ở ngoài nước thì đối chiếu với lý lịch của người đó do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước đang quản lý hoặc lấy xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó ở trong nước.

– Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Đảng ủy Ngoài nước) để lấy xác nhận; trường hợp chưa rõ về chính trị thì đến cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi tổ chức đó để thẩm tra.

– Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp ủy cơ sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan đến chính trị của những người này.”

d) Trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên

– Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng:

+ Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người vào Đảng (chi ủy chưa nhận xét và cấp ủy cơ sở chưa chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch).

+ Gửi công văn đề nghị thẩm tra và lý lịch người xin vào Đảng đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra; trường hợp cần thiết thì chi bộ cử đảng viên đi thẩm tra. Đảng viên đi thẩm tra có trách nhiệm báo cáo cấp ủy những nội dung được giao bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước Đảng về nội dung đó.

+ Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

– Trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cơ quan nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch:

+ Chỉ đạo chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy) và cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch người xin vào Đảng.

+ Cấp ủy cơ sở nơi đến thẩm tra: Thẩm định, ghi nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp ủy nơi có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”. Người thay mặt cấp ủy xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu vào lý lịch và gửi cho cấp ủy cơ sở có yêu cầu; nếu gửi theo đường công văn thì không để chậm quá 30 ngày làm việc (ở trong nước), 90 ngày làm việc (ở ngoài nước) kể từ khi nhận được công văn đề nghị thẩm tra lý lịch.

+ Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi được yêu cầu thẩm tra lý lịch thống nhất về nội dung trước khi xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

đ) Kinh phí chi cho việc đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng ở các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, cước gửi công văn thẩm tra, công tác phí cho đảng viên đi thẩm tra được thanh toán theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; ở các đơn vị khác nếu có khó khăn về kinh phí thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cấp kinh phí.

Theo quy định nêu trên thì việc xác minh, thẩm tra lý lịch người vào Đảng chỉ thực hiện đối với người vào Đảng và người thân của người vào Đảng là cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ chứ không thẩm tra lý lịch đến đời ông nội, ông ngoại.

Trách nhiệm thẩm tra lý lịch của người vào Đảng thuộc về chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi người đó vào Đảng theo như quy định trên.

HƯỚNG DẪN VIẾT LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG BIẾT VIẾT
HƯỚNG DẪN VIẾT LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG BIẾT VIẾT

Điều kiện vào Đảng

(1) Về tuổi đời.

– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

– Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện:

+ Có sức khoẻ và uy tín;

+ Đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt;

+ Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

(2) Về trình độ học vấn

– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

– Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

(3) Thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.

(4) Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.

(5) Chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng

(6) Có đơn tự nguyện xin vào Đảng

(7) Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ

(8) Được hai đảng viên chính thức giới thiệu

Người vào Đảng phải chờ sau bao nhiêu lâu thì mới được trở thành đảng viên chính thức?

Căn cứ vào Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định về thời gian để được trở thành đảng viên chính thức như sau:

“Điều 5.

1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

2. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

3. Nghị quyết của chi bộ về đề nghị công nhận đảng viên chính thức phải được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định.

4. Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.”

Theo như quy định thì đảng viên sẽ trải qua thời gian dự bị là 12 tháng trước khi được công nhận chính thức.

Điều Kiện Kết Nạp Đảng Viên Mới Nhất | TVPL
Điều Kiện Kết Nạp Đảng Viên Mới Nhất | TVPL

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của bạn Nguyễn Viết Thành được quy định tại Điểm 3.4 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Cụ thể:

3.4- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

– Người vào Đảng.

– Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra, xác minh

– Đối với người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Đối với người thân: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Phương pháp thẩm tra, xác minh

– Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh.

Nếu vợ (chồng) người vào Đảng đang là đảng viên hoặc có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng).

Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

– Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn…) từ đời ông, bà nội đến nay thì chi ủy báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch, không cần thẩm tra riêng.

– Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng trong lực lượng vũ trang được đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng. Nếu có nội dung nào chưa rõ phải tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ.

– Người vào Đảng đang ở ngoài nước thì đối chiếu với lý lịch của người đó do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước đang quản lý hoặc lấy xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó ở trong nước.

– Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Đảng ủy Ngoài nước) để lấy xác nhận; trường hợp chưa rõ về chính trị thì đến cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi tổ chức đó để thẩm tra.

– Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp ủy cơ sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan đến chính trị của những người này.

d) Trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên

– Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng:

+ Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người vào Đảng (chi ủy chưa nhận xét và cấp ủy cơ sở chưa chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch).

+ Gửi công văn đề nghị thẩm tra và lý lịch người xin vào Đảng đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra; trường hợp cần thiết thì chi bộ cử đảng viên đi thẩm tra. Đảng viên đi thẩm tra có trách nhiệm báo cáo cấp ủy những nội dung được giao bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước Đảng về nội dung đó.

+ Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

– Trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cơ quan nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch:

+ Chỉ đạo chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy) và cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch người xin vào Đảng.

+ Cấp ủy cơ sở nơi đến thẩm tra: thẩm định, ghi nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp ủy nơi có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”. Người thay mặt cấp ủy xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ đóng dấu vào lý lịch và gửi cho cấp ủy cơ sở có yêu cầu; nếu gửi theo đường công văn thì không để chậm quá 30 ngày làm việc (ở trong nước), 90 ngày làm việc (ở ngoài nước) kể từ khi nhận được công văn đề nghị thẩm tra lý lịch.

+ Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi được yêu cầu thẩm tra lý lịch thống nhất về nội dung trước khi xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

đ) Kinh phí chi cho việc đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng ở các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, cước gửi công văn thẩm tra, công tác phí cho đảng viên đi thẩm tra được thanh toán theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; ở các đơn vị khác nếu có khó khăn về kinh phí thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cấp kinh phí./.

Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng được quy định như thế nào? Thời gian để được kết nạp Đảng được quy định ra sao?

Người trên 60 tuổi liệu còn được kết nạp vào Đảng nữa hay không?

Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 1 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng như sau:

1.1. Về tuổi đời

Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện: Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

1.2. Về trình độ học vấn

a) Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

b) Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Như vậy người trên 60 tuổi thì vẫn có thể được kết nạp vào Đảng nếu đáp ứng đủ các điều kiện được nêu ra theo quy định trên.

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

 • Người trực tiếp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có trình độ như thế nào?
 • Để được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản thì học viên phải tham dự ít nhất 90% thời lượng khóa học đúng không?
 • Khi đi máy bay, đi tàu bay trẻ em dưới 14 tuổi phải xuất trình giấy tờ nhân thân gì từ ngày 15/02/2024?
 • Bộ Y tế công bố những loại dịch bệnh truyền nhiễm nào tại Việt Nam? Công tác phòng, chống có đạt hiệu quả không?
 • Có bị coi là vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân khi quyết định hành chính ghi số căn cước công dân của người đó không?

Chi bộ A tổ chức kết nạp đảng viên cho một quần chúng và khi làm thủ tục chuyển đảng chính thức thì thấy rằng khi kết nạp đồng chí đó chưa đủ 18 tuổi (tính theo tháng). Hiện có 2 quan điểm: Quan điểm 1: Đây là 01 đồng chí tốt, có nhiều thành tích. Nay khi chuyển Đảng chính thức đồng chí đó đã trên 18 tuổi thì vẫn công nhận đồng chí ấy là đảng viên và làm các thủ tục xem xét chuyển Đảng chính thức bình thường; Quan điểm 2: Khi kết nạp Đảng, đồng chí đó chưa đủ 18 tuổi nên cần phải dừng ngay việc xét chuyển Đảng chính thức và làm thủ tục gửi lên cấp trên để giải quyết theo các quy định của Đảng. Xử lý tình huống này như thế nào?

Theo Hướng dẫn số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI thì quy định về độ tuổi của người vào Đảng: “Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng)”. Như vậy, trường hợp nêu ở trên khi kết nạp đảng chưa đủ độ tuổi theo quy định nên xử lý theo quan điểm 2 là đúng.

Tổ chức và cá nhân có liên quan cũng phải xem xét trách nhiệm trong thẩm tra xác minh lý lịch của người xin vào Đảng.

Tổ chức và cá nhân có liên quan cũng phải xem xét trách nhiệm trong thẩm tra xác minh lý lịch của người xin vào Đảng.

Theo Thông tin Công tác Đảng số 6 (Tháng 12/2016)

* Hỏi: Tôi là cán bộ công chức, bản thân công tác tốt nên được cơ quan xem xét kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh lý lịch đã phát sinh vấn đề như sau: đảng ủy xã nơi mẹ tôi từng sống từ chối xác nhận lý lịch vì lý do anh ruột của mẹ tôi (tức là cậu ruột của tôi) chưa chấp hành việc nhận tiền đền bù giải tỏa di dời do ông cho rằng chưa được đền bù thỏa đáng. Người của địa phương đó đề nghị gia đình tôi nên thuyết phục cậu tôi nhận tiền đền bù thì sẽ giải quyết, xác minh lý lịch cho tôi vì họ cho rằng cậu tôi không chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của địa phương. Xin hỏi, địa phương đó giải quyết như vậy có đúng quy định không? Trong trường hợp này tôi phải làm sao?

Trả lời:

Tại điểm 3, mục 3.4 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng” có nêu việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng như sau:

1. Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

– Người vào Đảng;

– Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

2. Nội dung thẩm tra đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, trường hợp anh ruột của mẹ bạn (tức là cậu ruột của người vào Đảng) không phải là đối tượng cần thẩm tra về việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bạn nên yên tâm tiếp tục phấn đấu, vận động người thân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vì công tác thẩm tra lý lịch của người vào Đảng là trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng và nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch.

* Hỏi: Chi bộ chúng tôi đang thực hiện công tác phát triển đảng cho một cảm tình đảng và đã tiến hành xác minh lý lịch. Theo chúng tôi hiểu, căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư thì ngoài bản thân cảm tình đảng, người cần xác minh là “cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”, nhưng khi đưa hồ sơ lên đảng ủy thì đảng ủy yêu cầu phải xác minh cả anh, chị, em ruột của bản thân cảm tình đảng và bên vợ của người đó. Xin hỏi, yêu cầu này có đúng không? Chi bộ nên thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Tại điểm 3, mục 3.4 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng” có nêu:

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

– Người vào Đảng;

– Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

c) Phương pháp thẩm tra:

Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra. Nếu vợ (chồng) người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng)….

Như vậy, anh, chị, em ruột của người vào Đảng hoặc anh, chị, em ruột của vợ (chồng) người vào Đảng không phải là đối tượng cần thẩm tra về lý lịch; tuy nhiên, nếu một trong những trường hợp vừa nêu đang là đảng viên thì chi bộ có thể đến tổ chức đảng đang quản lý đảng viên để xác nhận và đối chiếu lý lịch. Chi bộ nên liên hệ trực tiếp ban tổ chức quận ủy, huyện ủy (hoặc tương đương) để được hướng dẫn liên quan đến trường hợp cụ thể nêu trên.

Trong thực tế, có trường hợp: bản thân của người xin vào Đảng, vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân và của vợ hoặc chồng có vấn đề về chính trị cần thẩm tra, Ban Tổ chức Thành ủy có hướng dẫn người xin vào Đảng cần khai lại lý lịch, trong đó phải khai bổ sung những thân nhân khác là bác, chú, cô, cậu, dì ruột (theo mẫu M5).

Theo quy định hiện hành, một người để được kết nạp vào Đảng phải đáp ứng được hàng loạt điều kiện, và được thẩm định rất khắt khe về mọi mặt. Trong đó, vấn đề về xác minh lý lịch Đảng nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những người có mong muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đây các câu hỏi được đặt ra như: Ai là người đi xác minh lý lịch Đảng? Điều kiện vào Đảng như thế nào? Mất bao lâu thì mới được trở thành đảng viên chính thức? Nếu các bạn cũng quan tâm vấn đề này, thì hãy cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Phiên chợ 359 - Đồng hồ cổ toàn các mẫu mới giao lưu đầu xuân ngày 16/2
Phiên chợ 359 – Đồng hồ cổ toàn các mẫu mới giao lưu đầu xuân ngày 16/2

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về “Ai là người đi xác minh lý lịch Đảng?”. Hy vọng sẽ mang đến kiến thức bổ ích cho bạn đọc. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn về các vấn đề như tra cứu thông tin quy hoạch, đặt cọc mua bán nhà đất, hợp đồng cho thuê nhà và đất, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà đất, hợp đồng đặt cọc nhà đất… của chúng tôi; Luật sư X là đơn vị dịch vụ luật uy tin, tư vấn các vấn đề về luật trong và ngoài nước thông qua web luatsux, lsx, web nước ngoài Lsxlawfirm,..Mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tư vấn.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

 • FaceBook: www.facebook.com/luatsux
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
 • Youtube: youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm

 • Đảng viên vi phạm về bạo lực gia đình bị xử lý như thế nào năm 2022?
 • Quy định xử lý kỷ luật đảng viên trong Quân đội
 • Mẫu Nghị quyết xóa tên đảng viên mới 2022
 • Bản kiểm điểm Đảng viên vi phạm đánh bạc năm 2022

Keywords searched by users: sưu tra lý lịch là gì

Bản Thẩm Tra Xác Minh Lý Lịch Có Phải Mang Theo Trong Hồ Sơ Tuyển Chọn
Bản Thẩm Tra Xác Minh Lý Lịch Có Phải Mang Theo Trong Hồ Sơ Tuyển Chọn
Quy Định Về Thẩm Tra Lý Lịch Đảng Viên
Quy Định Về Thẩm Tra Lý Lịch Đảng Viên
Thủ Tục, Hồ Sơ Thẩm Tra Lý Lịch Đảng Của Người Vào Đảng 2024
Thủ Tục, Hồ Sơ Thẩm Tra Lý Lịch Đảng Của Người Vào Đảng 2024
Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn Cập Nhật Mới Nhất Và Cách Điền
Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn Cập Nhật Mới Nhất Và Cách Điền
Hướng Dẫn Tra Cứu Lý Lịch Tư Pháp Trực Tuyến
Hướng Dẫn Tra Cứu Lý Lịch Tư Pháp Trực Tuyến
Sơ Yếu Lý Lịch Là Gì? Viết Syll Như Thế Nào?
Sơ Yếu Lý Lịch Là Gì? Viết Syll Như Thế Nào?
Sơ Yếu Lý Lịch Là Gì? Viết Syll Như Thế Nào?
Sơ Yếu Lý Lịch Là Gì? Viết Syll Như Thế Nào?
Thẩm Tra Lý Lịch Của Người Vào Đảng Được Quy Định Như Thế Nào? Thời Gian Để Được Kết Nạp Đảng Được Quy Định Ra Sao?
Thẩm Tra Lý Lịch Của Người Vào Đảng Được Quy Định Như Thế Nào? Thời Gian Để Được Kết Nạp Đảng Được Quy Định Ra Sao?
Hỏi Về Hiệu Lực Xác Minh Lý Lịch Vào Đảng ?
Hỏi Về Hiệu Lực Xác Minh Lý Lịch Vào Đảng ?
Mẫu Phiếu Thẩm Tra Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Mới Nhất
Mẫu Phiếu Thẩm Tra Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Mới Nhất
Cách Đi Xác Minh Lý Lịch Đảng Viên Như Thế Nào?
Cách Đi Xác Minh Lý Lịch Đảng Viên Như Thế Nào?
Hướng Dẫn Khai Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Năm 2022
Hướng Dẫn Khai Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Năm 2022
Quy Trình Kiểm Tra Lý Lịch Nhân Viên Trước Khi Chiêu Mộ Nhân Tài - Blog Thông Tin Tuyển Dụng
Quy Trình Kiểm Tra Lý Lịch Nhân Viên Trước Khi Chiêu Mộ Nhân Tài – Blog Thông Tin Tuyển Dụng
Cách Ghi Nhận Xét Lý Lịch Đảng Viên Như Thế Nào?
Cách Ghi Nhận Xét Lý Lịch Đảng Viên Như Thế Nào?
Mẫu Phiếu Khai Bổ Sung Hồ Sơ Đảng Viên Mới Nhất 2023 Thế Nào? Đảng Viên Bổ Sung, Hoàn Chỉnh Hồ Sơ Đảng Viên Như Thế Nào?
Mẫu Phiếu Khai Bổ Sung Hồ Sơ Đảng Viên Mới Nhất 2023 Thế Nào? Đảng Viên Bổ Sung, Hoàn Chỉnh Hồ Sơ Đảng Viên Như Thế Nào?
Sơ Yếu Lý Lịch Là Gì? Viết Syll Như Thế Nào?
Sơ Yếu Lý Lịch Là Gì? Viết Syll Như Thế Nào?
Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn Cập Nhật Mới Nhất Và Cách Điền
Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn Cập Nhật Mới Nhất Và Cách Điền
Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất Tại Việt Nam
Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất Tại Việt Nam
Hướng Dẫn Thẩm Tra Lý Lịch Của Người Vào Đảng
Hướng Dẫn Thẩm Tra Lý Lịch Của Người Vào Đảng
Quy Trình Kiểm Tra Lý Lịch Nhân Viên Trước Khi Chiêu Mộ Nhân Tài - Blog Thông Tin Tuyển Dụng
Quy Trình Kiểm Tra Lý Lịch Nhân Viên Trước Khi Chiêu Mộ Nhân Tài – Blog Thông Tin Tuyển Dụng
Thủ Tục Làm Giấy Xác Nhận Không Tiền Án, Tiền Sự
Thủ Tục Làm Giấy Xác Nhận Không Tiền Án, Tiền Sự
Quy Định Xác Minh Lý Lịch Của Người Vào Đảng Mới Nhất Năm 2023
Quy Định Xác Minh Lý Lịch Của Người Vào Đảng Mới Nhất Năm 2023
Hướng Dẫn Thẩm Tra Lý Lịch Của Người Vào Đảng
Hướng Dẫn Thẩm Tra Lý Lịch Của Người Vào Đảng
Điều Kiện Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa, Quốc Tế
Điều Kiện Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa, Quốc Tế
Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn Cập Nhật Mới Nhất Và Cách Điền
Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn Cập Nhật Mới Nhất Và Cách Điền

See more here: sixsensesspa.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *